Vedtægter

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN ANSTÆNDIGHED RETFÆRDIGHED VÆRDIGHED.

§ 1. Navn:

Foreningens navn er:  “Foreningen A–R-V”. Kaldet Foreningen ARV

Landsforeningen for Anstændighed Retfærdighed Værdighed.

Dannet 8 april 2017.

Registreret forening CVR.:38559893

§ 2. Hjemsted:

2.1 Foreningens hjemsted er formandens adresse og kommune.

2.2 Der ses bort fra 2.1, hvis foreningen lejer egnede lokaler eller får dem stillet til rådighed.

§ 3. Formål:

  1. At hjælpe medborgere med at opnå Anstændig, Retfærdig og Værdig behandling i kontakt med offentlige forvaltninger.
  2. At bidrage til at skabe respekt omkring de svageste i samfundet uanset baggrund og udfordringer.

§ 4. Medlemskab:

4.1 Som medlemmer optages alle, der er interesseret i foreningens formål og vedkender sig de til enhver tid gældende vedtægter.

4.2 Som medlemmer optages enkeltpersoner.

4.3 Optagelse kan kun nægtes, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse kan spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, hvis den pågældende ønsker det.

4.4 Bestyrelsen kan med 2/3’s flertal beslutte at udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Bestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for repræsentantskabet.

§ 5.  Udmeldelse:

Medlemskab ophører, hvis kontingent ikke betales eller hvis skriftlig udmeldelse sendes til medlemsservice.

§ 6. Kontingent:

6.1 Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

6.2 Bestyrelsen kan i forbindelse med konstituerende bestyrelsesmøde fastsætte evt. opdeling af kontingent, så det fx dækker forholdsvis fra indmeldelse til årets udgang.

6.3 Kontingentopkrævning udsendes til alle medlemmer der var stemmeberettiget ved seneste ordinære eller evt. ekstraordinære generalforsamling, indenfor 30 dage efter kontingentændring eller når årskontingent betalingen forfalder 1.januar.

6.4 Nye medlemmer ved indmeldelse med betalingsfrist på 8 dage.

§ 7. Hæftelse:

7.1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

7.2 Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

7.3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8. Bestyrelse:

8.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen.

8.2 Den består af mindst 2 og maksimum 9 medlemmer.

8.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv på et konstituerende bestyrelsesmøde, som afholdes straks efter generalforsamlingen.

8.4 Bestyrelsen er ulønnet.

8.5 Bestyrelsen tiltræder ved følgende kalenderårsbegyndelse, fra generalforsamling til tiltrædelse sker overdragelse.

§ 9. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er som følger:

9.1 Formand vælges for en 2-årig periode og er på valg i lige år.

9.2 Evt. Næstformand vælges for en 2-årig periode og er på valg i ulige år.

9.3 Kasseren vælges for 1 år ad gangen.

9.4 Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2-årige perioder, hvor mindst ½ ikke er på valg årligt.

9.5 Suppleanter vælges altid for 1 år ad gangen.

9.6 Genvalg kan finde sted efter medlemmet eget ønske og stemmetal herfor.

9.7 Bestyrelsen kan udskrive skriftligt suppleringsvalg med 14 dages varsel i løbet af valgperioden.

§ 10.

10.1 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes forfald af kasseren så ofte anledning foreligger.

10.2 Bestyrelsesmøder skal i udgangspunktet afholdes i telefonkonference af hensyn til foreningens budget.

10.3 Der skal afholdes mindst 2 årlige fysiske møder, hvor bestyrelsessuppleanterne også skal indkaldes

10.4 Hvis 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det, skal det ligeledes afholdes.

10.5 Der udsendes skriftlig indkaldelse indeholdende dagsorden med mindst en uges (7 dages) varsel.

10.6 I særlige tilfælde hvor bestyrelsen er tvunget til at have yderligere møder med personligt fremmøde er bestyrelsen forpligtiget til at sikre lavest mulige omkostninger i denne forbindelse, men foreningen er betalingsansvarlig for rimelige transportomkostninger efter statens laveste takst for kørselsgodtgørelse, til alle fysiske møder.

10.7 Suppleanter har ret til, men ikke pligt til at deltage i bestyrelsesmøder.

§ 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer deltager i et indkaldt møde. Blandt disse skal enten være formanden eller evt. næstformanden. Beslutninger træffes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens – eller i dennes forfald evt. næstformandens – stemme udslaget.

§ 12. Der skrives referat efter bestyrelsesmøderne. Referatet forelægges bestyrelsen til godkendelse ved førstkommende bestyrelsesmøde. Medlemmerne holdes orienteret om relevante emner via hjemmesiden https://www.a-r-v.dk og facebooksiden www.facebook.com/farvdk.

§ 13 Tavshedspligt:

Bestyrelsesmedlemmer og alle andre, der arbejder for Foreningen A-R-V, er undergivet fuldstændig tavshedspligt om alle oplysninger, som de måtte modtage under udførelsen af arbejde for foreningen, som beskrevet i § 14, desuden er man forpligtet til at underskrive en hemmeligholdelsesaftale.

§ 14 GDPR – Persondataloven

Bestyrelsen er ansvarlig for at overholde persondataloven, hvilket medfører at et medlem skal bekræfte ved indmeldelse at bestyrelsen indeholder kontaktoplysninger på medlemmet, og at medlemmet skriftligt har ret til at blive glemt (få slettet enhver information om denne), dette medfører som naturlig konsekvens at man ikke længere er kontingentbetalende medlem.

§ 15. Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem indbringes for generalforsamlingen. Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, dog kræver ændringer i vedtægterne, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 16. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden for perioden 1. oktober til 31. december og skal have følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Valg af referent

3.Årsberetning om foreningens aktiviteter

4.Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab til godkendelse

5.Indkomne forslag

6.Foreningens virke i det kommende år

7.Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.Valg af regnskabskontrollant

10.Eventuelt

§ 17. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt foreløbig dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 7 dage før generalforsamlingen skal den endelige dagsorden offentliggøres.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ved generalforsamlingen kan der afgives stemme ved personligt fremmøde eller ved brevstemme, der skal være indgivet til formanden eller et andet bestyrelsesmedlem senest dagen før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen udsendes referat til foreningens medlemmer sammen med årsberetning om foreningens aktiviteter og det vedtagne budget.

§ 18. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter kravet herom er modtaget, og indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 19 Bestyrelsesåret følger kalenderåret således, at en afgående bestyrelse skal deltage i overdragelsen af ansvaret til en nyvalgt bestyrelse.

§ 20. Tegning:

Foreningen er tegnet ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Dog kræver køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 21. Formue:

Foreningens formue skal være anbragt på foreningens konti i anerkendt dansk pengeinstitut.

§ 22 Kapital:

Foreningens indestående formue må ikke overstige 500.000,00 kr. uden at der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling med henblik på at foretage evt. justeringer.

§ 23 Ansatte:

Foreningens bestyrelse kan hvis økonomien tillader det, tilbyde ansættelse til fleksjobbere, der kan indtræde i foreningens arbejde, en evt. løn kan aldrig udgøre mere end mindstelønnen i en gyldig overenskomst.

§ 24. Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før den førstkommende ordinære generalforsamling herefter være gennemgået af én uden for bestyrelsen valgt person. Denne skal ikke nødvendigvis være medlem af foreningen.

§ 25. Opløsning: En beslutning om opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer møder op eller brevstemmer på en til lejligheden indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Ophører foreningen, tilfalder foreningens formue en organisation i Danmark efter generalforsamlingens valg.

Foreningen bruger følgende underleverandører: 

Unoeuro.com webhosting og mails
MobilePay til mobiloverførsler
Danske Bank til kassebeholdning

Yourpay kortbetalinger
Dinero Regnskab 
Microsoft Word, Excel, OneDrive og Podio.com 
Google til statistik 
Facebooksiden https://www.facebook.com/farvdk

Vi minder om at retten til at blive glemt, er her overdraget til Facebooks politiker.

Bestyrelsen pr. 1 januar 2020:

Formand: Karin Arnholtz

Kasserer: Henrik Jensen

Medlem: Suzette Jensen

Suppleant:  Brian Byskov Seifi-Andersen

Handelsbetingelser

Foreningen A-R-V.DK
Vestergade 46B
4990 Sakskøbing
TLF: +4544408852
CVR: 38559893

Generelt

Foreningen A-R-V.DK stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://www.a-r-v.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Foreningen A-R-V.DK

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Foreningen A-R-V og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Foreningen A-R-V.DK vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Foreningen A-R-V.DK

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Foreningen A-R-V.DK’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Foreningen A-R-V.DK samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hvert år.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Foreningen A-R-V.DK tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

Foreningen A-R-V.DK forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man bruge det, på forsiden, angivede link
eller kontakte Foreningen A-R-V.DK via post@a-r-v.dk

Betaling

Foreningen A-R-V modtager online betalinger med Visa, Mastercard. Samt efter aftale MobilePay.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den bestilte vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusive moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Danmark – Kroner (DKK)

Foreningen A-R-V.DK benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL- protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Foreningen A-R-V.DK’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL-protokol.

Levering

Leveringstiden for din ordre er “dag til dag”, dette betyder at du senest hører fra foreningen førstkommende hverdag efter bestilling.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

14 dages perioden starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail post@a-r-v.dk I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Varens stand ved returnering ved fysiske varer

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Foreningen A-R-V.DK at vurdere varens stand.

Reklamationsret på fysiske varer

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Foreningen A-R-V.DK i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Foreningen A-R-V.DK dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Foreningen Anstændighed Retfærdighed Værdighed
Vestergade 46B
4990 Sakskøbing
TLF: +4544408852

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Foreningen A-R-V.DK, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Foreningen A-R-V og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Formanden og bestyrelsen for Foreningen A-R-V.DK har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

De dataansvarlige i Foreningen A-R-V.DK er: Bestyrelsen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Foreningen A-R-V.DK har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til post@a-r-v.dk.

Cookies
På https://www.a-r-v.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://www.a-r-v.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Foreningen A-R-V’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en Yourpay betalingsløsning:
https://yourpay.dk/

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu Ved klage skal vores email adresse angives: post@a-r-v.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.